​Тинктурите от серията Панацея подлежат на редовен мониторинг на качеството, съгласно изискванията на законовата и нормативна уредба на Р. България и залегналите критерии за качество във въведената НАССР система за безопасност.

Качеството на произвежданите продукти се проследява в акредитирани лаборатории за изследвания и се контролира от оторизираните институции.

Освен задължителните параметри, които се изследват, тинктурите от серията Панацея се проверяват и за наличие на тежки метали, съгласно директива 1881 на ЕК за определяне на максимално допустимите количества на замърсители в храните. Суровините, влагани в производството са сертифицирани и отговарят на изискванията за качество и безопасност.